Tachartasan (Events)

Bha òraid a’ Ghiblein leis an Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh
bho Oilthigh Ghlaschu. Bhruidhinn e anns a’ Bheurla mu ‘Scottish Personal Names 1093-1286’.

April’s lecture was with Prof. Roibeard O Maolalaigh from the University of Glasgow who spoke about ‘Scottish Personal Names 1093-1286’.
________________________________________________________

15 Gearrann 2011  Mgr Gillebrìde Mac’IlleMhaoil

Thàinig Gillebrìde Mac’IlleMhaoil a’ tabhainn dhuinn òrain bhon chlàr ùr aige “Air Fòrladh”.

________________________________________________________

Dimàirt 14 An Dùbhlachd 2010


Bha òraid a’ mhìos seo le Mgr Mark Wringe bho Sabhal Mòr Ostaig agus bhon phrògram ‘Leugh an Leabhair‘ air Radio nan Gaidheal.
Bha e a’ bruidhinn mun sgeul ‘Gun d’ thug i Spèis do’n Àrmunn’ le Iain MacCormaig, an t-ùghdar a sgrìobh a’ chiad nobhail ann an Gàidhlig, ‘Dùn Àluinn’.  Tha an sgeul fhèin ri fhaighinn air Archive.org an-seo.
Bha an òraid seo anns a’ Ghàidhlig.
________________________________________________________

Dimàirt 14 An Dùbhlachd 2010

Na Caimbeulaich:  Clann a’ Ghnìoba – òrain teaghlaich is coimhearsnachd

Ceana Chaimbeul, Seumas Caimbeul, Magaidh Dhòmhnallach, Mairi Anna NicUalraig
Wilma NicUalraig – coig seinneadairean, aon teaghlach, is Buinn Òir an urra.  Dà ghinealach de sheinneadairean chliùiteach Chaimbeulaich a’ Ghnìoba san Eilean Sgiathanach – teaghlach air a thogail an deis meadhan coimhearsnachd far an robh ceòl is òrain mar chridhe nan daoine. Gheibh sibh cothrom èisdeachd ri cuid a cheòl seinneadairean an latha ’n diugh, ach cuideachd clàraidhean bho dhà ghinealach nas sine bhon do thog Clann a’ Ghnìoba an cuid ciùil, nam measg clàraidhean 60 bliadhn’ a dh’aois a bha an dùil a chaidh air chall gum bliadhna fhèin.

Tha sinn a’ coinneachadh, mar as àbhaist, ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Dimàirt 14 Dubhlachd 2010 aig 7.30f.  Nì sinn fiughar ar faicinn uile oidhche Mhairt sa tighinn. Cosgais: Saor do bhuill. £3 Aoighean.  £1 le cairt oileanach.

Our December meeting welcomes Kenna Campbell, Seumas Campbell, Maggie MacDonald, Mary Ann Kennedy, Wilma Kennedy – one family, five Gold Medal winners. Two generations of singers from the Isle of Skye from a community where music and song was at the heart of community life. You’ll have a chance to hear their songs and recordings from older generations, including some that were believed lost until recently.

We hope you can all make it to Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7.30 pm for this month’s meeting.  Free to members. £3 to non-members.  £1 for students.

Download the poster here

_______________________________________________________________

17 Samhain 2009

Thàinig am Proifeasar Thomas Clancy a thadhail air a’ Chomann ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.  Rinn e òraid dhuinn air an robh an tiotal ‘The Advent of Gaelic in Scotland’.

_____________________________________________________________

12 Dùbhlachd 2006

Bha am Proifeasar Tormod Dòmhnallach againn  agus bha rinn e òraid dhuinn ann an talla bhaile Phartaig air an robh an tiotal: Professor Norman Macdonald, Gaeldom’s Man of Science’.

________________________________________________________

21 Samhain 2006

Rinn Norma NicLeòid oidhche dhan a’ Chomann, de sgeulachdan agus ceòl: ‘Mairidh Gaol is Ceòl, Readings from Dìleas Donn and Melodeon Playing’.  Bha seo an talla bhaile Partaig.

________________________________________________________

26 Damhair 2006

Thàinig Ted Cowan thugainn ann an talla bhaile Partaig a bhruidhinn mu Sheumas VI rìgh na h-Alba (agus Breatainn) leis a’ cheann-teagaisg ‘James I and the Destruction of the Gaidhealtachd.’

__________________________________________________________

Advertisements

1 Response to Tachartasan (Events)

 1. Akerbeltz says:

  A charaid chòir,
  Tha mi dìreach airson innse dhuibh gu bheil Gàidhlig beò a-nis an dà chuid air WordPress.com agus WordPress.org. Leis a sin, ‘s urrainn dhuibh an dà chuid cànan an interface agus cànan na susbaint a chomharradh mar Ghàidhlig. Tha grunn bhuannachdan ‘na chois – nochdaidh an t-susbaint agaibh sna showcases agus chì barrachd dhaoine gu bheil bloga Gàidhlig agaibh agus bidh nas lugha de Bheurla agus barrachd Gàidhlig a’ nochdadh ann. Tha sinn gu tur deiseil le eadar-theangachadh WordPress.org agus tha WordPress.com aig 40% agus leis a sin, bidh Beurla a’ nochdadh an-siud ‘s an-seo fhathast.

  Ma tha ceist sam bith agaibh a thaobh Gàidhlig agus WordPress, tha earrann taic shònraichte againn air Fòram na Gàidhlig (http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewforum.php?f=28)

  leis na dùrachdan,
  Mìcheal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s