About

Fàilte oirbh dhan làrach-lìon aig Comann Gàidhlig Ghlaschu. Bidh an Comann a’ cur air dòigh sreath òraidean a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig agus a’ Ghàidhealtachd, a’ coinneachadh gach mìos air oidhche Mhàirt ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu aig 7.30f.

Welcome to the Gaelic Society of Glasgow website. The Society organises a series of talks on a range of subjects relating to Gaelic and Highland life every year, meeting monthly on Tuesday nights in Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7.30pm.

Programme 2011 – 2012

11  Dàmhair 2011, Mairead NicLeòid

‘Cànan Nan Gaidheal’. Òraid is Òrain le Mairead NicLeòid mun a bhàird ainmeil Murchadh MacPhàrlain.  [Ann an Gàidhlig]

 

15 Samhain 2011, Linda NicLeòid, Uibhist a Tuath

Òrain is dàin bàird agus bana-bhàird a’ Bhaile Shear. [Ann an Gàidhlig]

 

13 Dùbhlachd 2011, Am Brigadier Iain MacPhàrlain, Taigh an Uillt/ Taynuilt

Ainmean Àite, sgeulachdan agus seanfhaclan à Lathurna [ann an Gàidhlig & Beurla] (Some Placenames,Tales and Sayings in the heritage of Lorn – in Gaelic and English)

 

17 Faoilleach 2012, Mgr Iain Dòmhnallach           

Sùil eile air Donnchadh Bàn

 

21 Gearrann 2012, Dr David Caldwell

The Lost Kingdom of the Isles [talk in English]

 

20 Màrt 2012, Dr Wilson McLeod, University of Edinburgh

‘”It suld be all trew Scottis mennis lede”: Gaelic as the national language of Scotland’ [talk in English]

 

17 Giblean 2012, Dr Donald William Stewart, University of Edinburgh

Why did Martin Martin visit St Kilda in 1697 ? [talk in English]

 

15 Cèitean 2012, Coinneamh Bhliadhnail   / AGM

 

 

Programme 2010 – 2011

19  Dàmhair 2010   An Àrd Ollamh Dòmhnall E. Meek
‘An t-Oll. Urr. Tomas MacCalmain: Dàrna ‘Caraid nan Gàidheal’?’

19 October 2010  Professor Donald Meek
‘Rev. Thomas Murchison: The Second ‘Caraid nan Gàidheal’?’
(talk in Gaelic)

16 Samhain 2010   Mgr Cailean MacGhilleathain
Eachdraidh beatha Chaluim Iain MhicGhilleathain  (Tiotal ri dhearbhadh)
16 November 2010, (talk in Gaelic)

14 Dùbhlachd 2010  Na Caimbeulaich
Clann a’ Ghnìoba – òrain teaghlaich is coimhearsnachd
14 December 2010,  Na Caimbeulaich, Gaelic Song

18 Faoilleach 2011  Mgr Mark Wringe, Sabhal Mòr Ostaig
‘Gun d’thug i Speis do’n Armunn’ le Iain MacCormaig
18 January 2011, (talk in Gaelic)

15 Gearrann 2011  Mgr Gillebrìde Mac’IlleMhaoil
‘‘Air Fòrladh.”  (Oidhche de dh’ òrain)
15 February 2011, Gilbert MacMillan, South Uist (Men’s Gold Medal Mòd 2004) Gaelic song

15 Màrt 2011 Mgr Raghnall Macille Dhuibh
Naidheachdas Clò Gàidhlig : Gaelic Print Journalism
15 March, Mr Ronald Black, Gaelic Print Journalism

19 Giblean 2011 An Àrd Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh, Oithigh Ghlaschu
Gaelic Personal Names, 1093-1286
19 April 2010 Prof. Roibeard Ó Maolalaigh, University of Glasgow

17 Cèitean 2011 Coinneamh Bhliadhnail
17 May 2010 AGM

Cosgais: Saor do bhuill. £3 Aoighean.  £1 le cairt oileanach.

Free to members. £3 to non-members.  £1 for students.

Ballrachd / Membership
Bliadhna / Annual: £20
Mar theaghlach/ Family: £25
Mar oileanach/ student: £1

Comataidh a’ Chomainn airson 2010-2011 Committee

Ceannard     – Beathag Mhoireasdan                    President
Rùnaire        – Aonghas MacCoinnich                   Secretary
Ionmhasair  – Iain MacDhòmhnaill                      Treasurer

Advertisements