Clàr nan Òraidean 2017 – 2018

Clàr na Bliadhna, Foghar 2016 – Samhradh 2017

Òraidean 2016-2017

Air oidhche Dhiardaoin gach mìos ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7.30f.
Meeting monthly on Thursday nights in Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7:30pm.

13mh Dàmhair 2016 (13-10-2016), Bill Innes
The Humour of the Bard! Donald MacIntyre’s satire “MacPhàil is MacThòmais” [Talk in English]

17mh Samhain 2016 (17-11-2016), Niall Bartlett
‘Ìompaireachd agus gnìomhachas air Eilean Leòdhais ri linn MhicMhathain, 1844 – 1918’[Ann an Gàidhlig]

15mh Dùbhlachd 2016 (15-12-2016), Murchadh Peutain
‘Ann an Làrach-coise Ghaisgich’ [Ann an Gàidhlig]

19mh Faoilleach 2017 (19-01-2017), Àrd Ollamh Conchúr Ó Giollagáin (Soillse / SMO)          
‘Staing nan Gàidheal ann an Alba agus ann an Èirinn: a strì leis an fhìrinn’ [Ann an Gàidhlig]

16mh Gearran 2017 (16-02-2017), Prof. Alan Riach (University of Glasgow)
‘The Birlinn of Clanranald’ [Talk in English]

16mh Màrt 2017 (16-03-2017) Iseabail Mhoireach
‘Astar – Gleann Tholastaidh’ [Ann an Gàidhlig]

20mh Giblean 2017 (20-04-2017) Rosemary Ward
‘Litreachas agus foillseachadh Gàidhlig: an ath cheum?’ [Ann an Gàidhlig]

18mh Cèitean 2017 (18-05-2017)
Coinneamh Bhliadhnail   / AGM

Posted in Programme | Leave a comment

Clàr na Bliadhna, Foghar 2016 – Samhradh 2017

Òraidean 2016-2017

Air oidhche Dhiardaoin gach mìos ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7.30f.
Meeting monthly on Thursday nights in Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7:30pm.

13mh Dàmhair 2016 (13-10-2016), Bill Innes
The Humour of the Bard! Donald MacIntyre’s satire “MacPhàil is MacThòmais” [Talk in English]

17mh Samhain 2016 (17-11-2016), Niall Bartlett
‘Ìompaireachd agus gnìomhachas air Eilean Leòdhais ri linn MhicMhathain, 1844 – 1918’[Ann an Gàidhlig]

15mh Dùbhlachd 2016 (15-12-2016), Murchadh Peutain
‘Ann an Làrach-coise Ghaisgich’ [Ann an Gàidhlig]

19mh Faoilleach 2017 (19-01-2017), Àrd Ollamh Conchúr Ó Giollagáin (Soillse / SMO)          
‘Staing nan Gàidheal ann an Alba agus ann an Èirinn: a strì leis an fhìrinn’ [Ann an Gàidhlig]

16mh Gearran 2017 (16-02-2017), Prof. Alan Riach (University of Glasgow)
‘The Birlinn of Clanranald’ [Talk in English]

16mh Màrt 2017 (16-03-2017) Iseabail Mhoireach
‘Astar – Gleann Tholastaidh’ [Ann an Gàidhlig]

20mh Giblean 2017 (20-04-2017) Rosemary Ward
‘Litreachas agus foillseachadh Gàidhlig: an ath cheum?’ [Ann an Gàidhlig]

18mh Cèitean 2017 (18-05-2017)
Coinneamh Bhliadhnail   / AGM

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gillebrìde Mac’IlleMhaoil – ‘Air Fòrladh’

Tha dà Bhonn Òr aig Gillebrìde à Gearraidh Bhailteas ann an Uibhist a Deas. Bidh e còmhla ruinn a’ seinn òrain bhon chlàr ùr aige ‘‘Air Fòrladh.”

http://www.myspace.com/gillebridemacmillan

Cosgais:
Saor do Bhuill
£3 Aoighean
£1 le cairt oileanach

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fàilte

Fàilte oirbh dhan làrach-lìon aig Comann Gàidhlig Ghlaschu. Bidh an Comann a’ cur air dòigh sreath òraidean a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig agus a’ Ghàidhealtachd, a’ coinneachadh  gach mìos air oidhche Mhàirt ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu aig 7.30f.

Welcome to the Gaelic Society of Glasgow website.  The Society organises a series of talks on a range of subjects relating to Gaelic and Highland life every year, meeting monthly on Tuesday nights in Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7.30pm.

Programme 2010 – 2011

19  Dàmhair 2010   An Àrd Ollamh Dòmhnall E. Meek 
‘An t-Oll. Urr. Tomas MacCalmain: Dàrna ‘Caraid nan Gàidheal’?’ 

19 October 2010  Professor Donald Meek
‘Rev. Thomas Murchison: The Second ‘Caraid nan Gàidheal’?’
(talk in Gaelic)

16 Samhain 2010   Mgr Cailean MacGhilleathain 
Eachdraidh beatha Chaluim Iain MhicGhilleathain  (Tiotal ri dhearbhadh)

16 November 2010, (talk in Gaelic)

14 Dùbhlachd 2010  Na Caimbeulaich
Clann a’ Ghnìoba – òrain teaghlaich is coimhearsnachd

14 December 2010,  Na Caimbeulaich,  Gaelic Song

18 Faoilleach 2011  Mgr Mark Wringe, Sabhal Mòr Ostaig
‘Gun d’thug i Speis do’n Armunn’ le Iain MacCormaig

18 January 2011, (talk in Gaelic)

15 Gearrann 2011  Mgr Gillebrìde Mac’IlleMhaoil
‘‘Air Fòrladh.”  (Oidhche de dh’ òrain)

15 February 2011, Gilbert MacMillan, South Uist (Men’s Gold Medal Mòd 2004) Gaelic song

15 Màrt 2011 Mgr Raghnall Macille Dhuibh
Naidheachdas Clò Gàidhlig : Gaelic Print Journalism

15 March, Mr Ronald Black, Gaelic Print Journalism

19 Giblean 2011 An Àrd Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh, Oithigh Ghlaschu
Tiotal ri dhearbhadh

19 April 2010 Prof. Roibeard Ó Maolalaigh, University of Glasgow
To be confirmed

17 Cèitean 2011 Coinneamh Bhliadhnail  

17 May 2010 AGM

Cosgais: Saor do bhuill. £3 Aoighean.  £1 le cairt oileanach.                                                  

Free to members.  £3 to non-members.  £1 for students.

Ballrachd / Membership
Bliadhna / Annual: £20
Mar theaghlach/ Family: £25
Mar oileanach/ student: £1

Posted in Programme