Prògram ùr na Bliadhna Foghar 2013 – Samhradh 2014

Prògram 2013-2014

Uile aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7.30f.

22 Dàmhair 2013, Rev. Roderick Macleod
Bu chaoin leam bhith ‘n Uibhist an àm losgadh an fhraoich – Growing up in North Uist’.  [Talk in English]

19 Samhain 2013, Màiri Anna NicUalraig
Glaschu: Orain Gàidhealtachd a’ Bhaile Mhòir’ [Ann an Gàidhlig]

10 Dùbhlachd 2013, A’ Bh-ph. Mòrag Law
Dìleab Cholbhasach’ [Ann an Gàidhlig]

21 Faoilleach 2014, Dr Donald William Stewart         
‘Gaelic Bawdy Verse: A Missing Key to Highland Social History?’ [Talk in English]

18 Gearrann 2014, An t-Àrd Oll. Rob Dunbar
‘Mac-Talla mar tobar eòlais ann an sluagh-sgrìobhainn’ [ Ann an Gàidhlig]

18 Màrt 2014, Ab t-Àrd Oll. Boyd Robasdan
‘Beartas Cainnt’ [Ann an Gàidhlig]

15 Giblean 2014, Priscilla Scott
‘The Other Mary: Mary Mackellar Reappraised’ [Talk in English]

20 Cèitean 2014, Coinneamh Bhliadhnail   / AGM

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gillebrìde Mac’IlleMhaoil – ‘Air Fòrladh’

Tha dà Bhonn Òr aig Gillebrìde à Gearraidh Bhailteas ann an Uibhist a Deas. Bidh e còmhla ruinn a’ seinn òrain bhon chlàr ùr aige ‘‘Air Fòrladh.”

http://www.myspace.com/gillebridemacmillan

Cosgais:
Saor do Bhuill
£3 Aoighean
£1 le cairt oileanach

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fàilte

Fàilte oirbh dhan làrach-lìon aig Comann Gàidhlig Ghlaschu. Bidh an Comann a’ cur air dòigh sreath òraidean a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig agus a’ Ghàidhealtachd, a’ coinneachadh  gach mìos air oidhche Mhàirt ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu aig 7.30f.

Welcome to the Gaelic Society of Glasgow website.  The Society organises a series of talks on a range of subjects relating to Gaelic and Highland life every year, meeting monthly on Tuesday nights in Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7.30pm.

Programme 2010 – 2011

19  Dàmhair 2010   An Àrd Ollamh Dòmhnall E. Meek 
‘An t-Oll. Urr. Tomas MacCalmain: Dàrna ‘Caraid nan Gàidheal’?’ 

19 October 2010  Professor Donald Meek
‘Rev. Thomas Murchison: The Second ‘Caraid nan Gàidheal’?’
(talk in Gaelic)

16 Samhain 2010   Mgr Cailean MacGhilleathain 
Eachdraidh beatha Chaluim Iain MhicGhilleathain  (Tiotal ri dhearbhadh)

16 November 2010, (talk in Gaelic)

14 Dùbhlachd 2010  Na Caimbeulaich
Clann a’ Ghnìoba – òrain teaghlaich is coimhearsnachd

14 December 2010,  Na Caimbeulaich,  Gaelic Song

18 Faoilleach 2011  Mgr Mark Wringe, Sabhal Mòr Ostaig
‘Gun d’thug i Speis do’n Armunn’ le Iain MacCormaig

18 January 2011, (talk in Gaelic)

15 Gearrann 2011  Mgr Gillebrìde Mac’IlleMhaoil
‘‘Air Fòrladh.”  (Oidhche de dh’ òrain)

15 February 2011, Gilbert MacMillan, South Uist (Men’s Gold Medal Mòd 2004) Gaelic song

15 Màrt 2011 Mgr Raghnall Macille Dhuibh
Naidheachdas Clò Gàidhlig : Gaelic Print Journalism

15 March, Mr Ronald Black, Gaelic Print Journalism

19 Giblean 2011 An Àrd Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh, Oithigh Ghlaschu
Tiotal ri dhearbhadh

19 April 2010 Prof. Roibeard Ó Maolalaigh, University of Glasgow
To be confirmed

17 Cèitean 2011 Coinneamh Bhliadhnail  

17 May 2010 AGM

Cosgais: Saor do bhuill. £3 Aoighean.  £1 le cairt oileanach.                                                  

Free to members.  £3 to non-members.  £1 for students.

Ballrachd / Membership
Bliadhna / Annual: £20
Mar theaghlach/ Family: £25
Mar oileanach/ student: £1

Posted in Programme