Dr Pàdraig MacAoidh

‘It was lovely to hear the Gaelic.’ Nàdar de, agus sgrìobhadh ann an Lockdown

Bidh an Dr Pàdraig MacAoidh a’ tighinn a thadhail oirnn oidhche Dhiardaoin.  Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ri bhith a’ cluinntinn o Phàdraig agus tha sinn gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn.  Chithear ceangal Zoom gu h-ìosal.

Àm:7.30f, Diardaoin 22ᵐʰ dhan Ghiblean
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: ri thighinn
Cànan:Gàidhlig

Our next meeting (in Gaelic) will be held this coming Thursday at 7.30.  We look forward to welcoming Dr Pàdraig MacAoidh to Comann Gàidhlig Ghlaschu. We hope to see you there and a Zoom link can be found below.

When:7.30pm, Thursday 22nd April
Where:Via Zoom meeting. Password: will be posted before the event
Language:Gaelic

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Caoimhín Ó Donnaíle

Video: Goireasan airson na Gàidhlig air an Eadar-lìon

Seo video de dh’òraid an Dr. Caoimhín Ó Donnaíle aig 18ᵐʰ dhan Mhart. Tha caibideilean agus ceanglaichean feumail aig bonn a’ video ma thaghas sibh “SHOW MORE” ma thaghas sibh “Watch on YouTube” an toiseach.

Video of Dr. Caoimhín Ó Donnaíle on the 18th of March. You can get at the chapters and useful links at the bottom of the video by clicking on “SHOW MORE” if you select “Watch on YouTube” first.

Caoimhín Ó Donnaíle

Goireasan airson na Gàidhlig air an Eadar-lìon

Bheir an Dr Caoimhín Ó Donnaíle, Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, seachad fiosrachadh agus taisbeanadh beò air cuid de na goireasan Gàidhlig a tha ri’m faighinn air an Eadar-lìon, gu h-àraid air an fheadhainn anns a bheil e fhèin an sàs. Bidh trì pàirtean aig an òraid:

  • Sealladh gu math farsaing, aithghearr air na goireasan gu lèir: làraichean-lìn, faclairean, làraichean ioma-mheadhan leithid Tobar an Dualchais, iGàidhlig, An Sruth.
  • Na goireasan aig multidict.net, .i.  Multidict fhéin a tha a’ leigeil do dhuine gluasad gu luath eadar a h-uile faclair Gàidhlig a tha air-loidhne – faclairean annasach ’nam measg.  Clilstore a tha a leigeil do thidsearan aonad a chruthachadh ann am mionaid no dhà air an Eadar-lìon, le bhideo agus tar-sgrìobhadh agus stuth a bharrachd, agus an tar-sgrìobhadh ceangailte facal-air-an-fhacal ri na faclairean air-loidhne.
  • Bunadas – stòr-dàta ann an cruth “lìonra” de dh’fhaclan dàimheil (cognates) ann an ioma chànan, gu h-àraid na cànanan Ceilteach.  Barrachd is 80,000 facal gu ruige seo. Comasach air craobhan-sinnsireachd a thaisbeanadh do na faclan.  Comasach air faclan dàimheach a lorg ann am Manannais no Nua-Ghaeilge no Seann-Ghàidhlig. agus a lorg gu furasta ri faclairean leithid eDIL.
Àm:7.30f, Diardaoin 18ᵐʰ dhan Mhart
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 756354
Cànan:Gàidhlig

Dr. Caoimhín Ó Donnaíle, Sabhal Mòr Ostaig, University of the Highlands and Islands, will do a live presentation and talk about some of the Gaelic resources that are available on the Internet, especially the ones that he is involved with himself. There will be three parts to the talk:

  • A broad and short overview about what’s available: websites, dictionaries, multimedia sites like Tobar an Dualchais, iGàidhlig, An Sruth.
  • The resources at multidict.net, -i.  Multidict itself that lets people move quickly between all the available Gàidhlig online dictionaries – including some uncommon dictionaries.  Clilstore that allows teachers to create units on the Internet in just a few minutes, with a video and transcription and supplementary materials while the transcript is linked word for word with the online dictionaries.
  • Bunadas – a “network” database of related words (cognates) in multiple languages, with focus on the Celtic languages.  Already contains more than 80,000 words. It has a feature to display trees for the words’ ancestry.  You can research related words on Manx or Irish or Goidelic and find the easily in dictionaries like eDIL.
When:7.30pm, Thursday 18th March
Where:Via Zoom meeting. Password: 756354
Language:Gaelic

Anna Frater

Òrain Chiorstaidh Anna NicLeòid (Stiùbhart)

Bidh an Dr Anne Frater, Colaiste a’ Chaisteil, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, a’ tadhal oirnn oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f, air a’ cheann gu h-àrd. Tha sinn an dòchas ar faicinn an sin!

Àm:7.30f, Diardaoin 28ᵐʰ dhan Ghearran
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 434029
Cànan:Gàidhlig

Dr Anne Frater will be our guest speaker this month. She will be speaking in Gaelic on the topic outlined above, Thursday 18th at 7.30pm. We hope you can make it along and we look forward to seeing you there!

When:7.30pm, Thursday 28th February
Where:Via Zoom meeting. Password: 434029
Language:Gaelic

Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott ⁊ Ainsley Hamill

Bannal Frangag: Frangag Tholmach agus na h-òrain

Bidh an ath choinneamh againn oidhche Dhiaordaoin sa tighinn (21 Faoilleach), 7.30f. Bidh Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott agus Ainsley Hamill a’ tighinn thugainn le Bannal Frangag: Frangag Tholmach (1840-1926) agus na h-òrain a chruinnich i. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ris a’ choinneamh seo agus gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn. Chithear fiosrachaidh mu cheangal-lìn gu h-ìosal.

Àm:7.30f, Diardaoin 21ᵐʰ dhan Fhaoilleach
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 791426
Cànan:Gàidhlig

Our next meeting will be on Thursday at 7.30pm when we will be joined by Kenna Chaimbeul, Màiri Anna NicUalraig, Priscilla Scott and Ainsley Hamill will be joining us (in Gaelic) on the theme of Frances Tolmie and her song collection.

When:7.30pm, Thursday 21th January
Where:Via Zoom meeting. Password: 791426
Language:Gaelic

Professor Wilson MacLeòid

Video: Missed opportunities in Gaelic Education from 1876 to the present

Seo video de dh’òraid an Oll. Wilson MacLeòid aig 10mh dhan Dùbhlachd. Is ann am Beurla a bha an t-Oll. MacLeòid a’ bruidhinn air a’ cheann a chithear gu h-àrd ach bha an deasbad sa Ghàidhlig.

Video of Professor Wilson McLeod on the 10th of December. Professor McLeod’s talk was in English, but the discussion took place in English.

Professor Wilson MacLeòid

Missed opportunities in Gaelic Education from 1876 to the present

Bidh an t-Oll. Wilson MacLeòid a’ tighinn a thadhail air a’ Chomann oidhche Dhiardaoin sa tighinn (10mh dhan Dùbhlachd). Is ann am Beurla a bhios an t-Oll. MacLeòid a’ bruidhinn air a’ cheann a chithear gu h-àrd. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòir ri bhith cuir fàilte air Wilson agus tha sinn gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn air-loidhne air Zoom.

Àm:7.30f, Diardaoin 10ᵐʰ dhan Dùbhlachd
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 183766
Cànan:Beurla

We are very much looking forward to welcoming Professor Wilson McLeod this Thursday evening and hope you can come and join us on Zoom. Professor McLeod’s talk will be in English on the topic outlined above. Hope to see you all there!

When:7.30pm, Thursday 10th December
Where:Via Zoom meeting. Password: 183766
Language:English

Professor Nigel Leask

Thomas Pennant and the Gaelic Enlightenment: Thomas Pennant’s Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides, 1772

Thomas Pennant and the Welsh and Scottish Tour (1760-1820)

Tha sinn fortanach fàilte a chuir, mar chiad òraidiche na bliadhna seo, air an t-Oll. Nigel Leask, Oilthigh Ghlaschu.

Àm:7.30f, Diardaoin 19ᵐʰ dhan t-Samhainn
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 691596
Cànan:Beurla

We are delighted to welcome Professor Nigel Leask, University of Glasgow, who opens our new session this coming Thursday and we hope you can join us.

When:7.30pm, Thursday 19th November
Where:Via Zoom meeting. Password: we’ll add it before the meeting.
Language:English

Clàr-ama Foghar 2020 – Samhradh 2021

Seisean ùr, beagan nas anmoich nan àbhaist agus air-loidhne, a-nis, air a’ bhliadhna tha romhainn. Tha sinn fada an comain gach neach a bha cho deònach tighinn thugainn a bhruidhinn, tha sinn a’ dèanamh fiughair ri bhith gan èisteachd agus tha sinn an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn.

We are back, a little later than usual, with a new online programme. We are grateful to all of our speakers for agreeing to come and address the Comann and we look forward to seeing them / hearing them over the coming year.

Ceann-làÒraidicheTiotal
19 Samhain / SeptemberProf. Nigel Leask, Oilthigh
Ghlaschu / University of
Glasgow
Thomas Pennant and the Gaelic Enlightenment: Thomas Pennant’s Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides, 1772
10 Dùbhlachd / DecemberProfessor Wilson McLeod,
Oilthigh Dhùn Èideann /
University of Edinburgh
Missed opportunities in Gaelic education from 1876 to the present
21 FaoilleachAn Dr Kenna Chaimbeul, An
Dr Priscilla Scott, Màiri Anna NicUalraig & Ainsley Hamill
Bannal Frangag: Frangag Tholmach agus na h-òrain
18 GearranAn Dr Anne Frater, Colaiste a’
Chaisteil, Oilthigh na
Gàidhealtachd is nan Eilean
Òrain Chiorstaidh Anna NicLeòid (Stiùbhart)
18 MàrtAn Dr Caoimhín Ó Donnaíle,
Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na
Gàidhealtachd is nan Eilean
Goireasan airson na Gàidhlig air an Eadar-lìon
22 GibleinAn Dr Pàdraig MacAoidh,
Oilthigh Chill-Rìmhinn
‘It was lovely to hear the Gaelic.’ Nàdur de, agus sgrìobhadh ann an Lockdown
20 CèiteanAn Dr Silke Stroh, Oilthigh
Münster
Coimhearsnachd Waipu: Imreachd, fèin-aithne agus cuimhne thàr-nàiseanta bhon 19mh linn chun an latha an-diugh
17 ÒgmhiosCoinneamh Bhliadhnail / AGM

Clàr na Bliadhna, Foghar 2016 – Samhradh 2017

Òraidean 2016-2017

Air oidhche Dhiardaoin gach mìos ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7.30f.
Meeting monthly on Thursday nights in Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7:30pm.

13mh Dàmhair 2016 (13-10-2016), Bill Innes
The Humour of the Bard! Donald MacIntyre’s satire “MacPhàil is MacThòmais” [Talk in English]

17mh Samhain 2016 (17-11-2016), Niall Bartlett
‘Ìompaireachd agus gnìomhachas air Eilean Leòdhais ri linn MhicMhathain, 1844 – 1918’[Ann an Gàidhlig]

15mh Dùbhlachd 2016 (15-12-2016), Murchadh Peutain
‘Ann an Làrach-coise Ghaisgich’ [Ann an Gàidhlig]

19mh Faoilleach 2017 (19-01-2017), Àrd Ollamh Conchúr Ó Giollagáin (Soillse / SMO)          
‘Staing nan Gàidheal ann an Alba agus ann an Èirinn: a strì leis an fhìrinn’ [Ann an Gàidhlig]

16mh Gearran 2017 (16-02-2017), Prof. Alan Riach (University of Glasgow)
‘The Birlinn of Clanranald’ [Talk in English]

16mh Màrt 2017 (16-03-2017) Iseabail Mhoireach
‘Astar – Gleann Tholastaidh’ [Ann an Gàidhlig]

20mh Giblean 2017 (20-04-2017) Rosemary Ward
‘Litreachas agus foillseachadh Gàidhlig: an ath cheum?’ [Ann an Gàidhlig]

18mh Cèitean 2017 (18-05-2017)
Coinneamh Bhliadhnail   / AGM