Professor Nigel Leask

Thomas Pennant and the Gaelic Enlightenment: Thomas Pennant’s Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides, 1772

Thomas Pennant and the Welsh and Scottish Tour (1760-1820)

Tha sinn fortanach fàilte a chuir, mar chiad òraidiche na bliadhna seo, air an t-Oll. Nigel Leask, Oilthigh Ghlaschu.

Àm:7.30f, Diardaoin 19ᵐʰ dhan t-Samhainn
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 691596
Cànan:Beurla

We are delighted to welcome Professor Nigel Leask, University of Glasgow, who opens our new session this coming Thursday and we hope you can join us.

When:7.30pm, Thursday 19th November
Where:Via Zoom meeting. Password: we’ll add it before the meeting.
Language:English

Clàr-ama Foghar 2020 – Samhradh 2021

Seisean ùr, beagan nas anmoich nan àbhaist agus air-loidhne, a-nis, air a’ bhliadhna tha romhainn. Tha sinn fada an comain gach neach a bha cho deònach tighinn thugainn a bhruidhinn, tha sinn a’ dèanamh fiughair ri bhith gan èisteachd agus tha sinn an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn.

We are back, a little later than usual, with a new online programme. We are grateful to all of our speakers for agreeing to come and address the Comann and we look forward to seeing them / hearing them over the coming year.

Ceann-làÒraidicheTiotal
19 Samhain / SeptemberProf. Nigel Leask, Oilthigh
Ghlaschu / University of
Glasgow
Thomas Pennant and the Gaelic Enlightenment: Thomas Pennant’s Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides, 1772
10 Dùbhlachd / DecemberProfessor Wilson McLeod,
Oilthigh Dhùn Èideann /
University of Edinburgh
Missed opportunities in Gaelic education from 1876 to the present
21 FaoilleachAn Dr Kenna Chaimbeul, An
Dr Priscilla Scott, Màiri Anna NicUalraig & Ainsley Hamill
Bannal Frangag: Frangag Tholmach agus na h-òrain
18 GearranAn Dr Anne Frater, Colaiste a’
Chaisteil, Oilthigh na
Gàidhealtachd is nan Eilean
Òrain Chiorstaidh Anna NicLeòid (Stiùbhart)
18 MàrtAn Dr Caoimhín Ó Donnaíle,
Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh na
Gàidhealtachd is nan Eilean
Goireasan airson na Gàidhlig air an Eadar-lìon
22 GibleinAn Dr Pàdraig MacAoidh,
Oilthigh Chill-Rìmhinn
‘It was lovely to hear the Gaelic.’ Nàdur de, agus sgrìobhadh ann an Lockdown
20 CèiteanAn Dr Silke Stroh, Oilthigh
Münster
Coimhearsnachd Waipu: Imreachd, fèin-aithne agus cuimhne thàr-nàiseanta bhon 19mh linn chun an latha an-diugh
17 ÒgmhiosCoinneamh Bhliadhnail / AGM

Clàr na Bliadhna, Foghar 2016 – Samhradh 2017

Òraidean 2016-2017

Air oidhche Dhiardaoin gach mìos ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7.30f.
Meeting monthly on Thursday nights in Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7:30pm.

13mh Dàmhair 2016 (13-10-2016), Bill Innes
The Humour of the Bard! Donald MacIntyre’s satire “MacPhàil is MacThòmais” [Talk in English]

17mh Samhain 2016 (17-11-2016), Niall Bartlett
‘Ìompaireachd agus gnìomhachas air Eilean Leòdhais ri linn MhicMhathain, 1844 – 1918’[Ann an Gàidhlig]

15mh Dùbhlachd 2016 (15-12-2016), Murchadh Peutain
‘Ann an Làrach-coise Ghaisgich’ [Ann an Gàidhlig]

19mh Faoilleach 2017 (19-01-2017), Àrd Ollamh Conchúr Ó Giollagáin (Soillse / SMO)          
‘Staing nan Gàidheal ann an Alba agus ann an Èirinn: a strì leis an fhìrinn’ [Ann an Gàidhlig]

16mh Gearran 2017 (16-02-2017), Prof. Alan Riach (University of Glasgow)
‘The Birlinn of Clanranald’ [Talk in English]

16mh Màrt 2017 (16-03-2017) Iseabail Mhoireach
‘Astar – Gleann Tholastaidh’ [Ann an Gàidhlig]

20mh Giblean 2017 (20-04-2017) Rosemary Ward
‘Litreachas agus foillseachadh Gàidhlig: an ath cheum?’ [Ann an Gàidhlig]

18mh Cèitean 2017 (18-05-2017)
Coinneamh Bhliadhnail   / AGM

Òraid le Mgr Mark Wringe

Bidh òraid a’ mhìos seo le Mgr Mark Wringe bho Sabhal Mòr Ostaig agus bhon phrògram ‘Leugh an Leabhair‘ air Radio nan Gaidheal.

Bidh e a’ bruidhinn mun sgeul ‘Gun d’ thug i Spèis do’n Àrmunn’ le Iain MacCormaig, an t-ùghdar a sgrìobh a’ chiad nobhail ann an Gàidhlig, ‘Dùn Àluinn’.  Tha an sgeul fhèin ri fhaighinn air Archive.org an-seo.

Bidh an òraid seo anns a’ Ghàidhlig.

7.30f, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu/ Glasgow Gaelic School
(air Sràid Berkeley, faisg air taobh siar de Shràid Argyle/ On Berkeley Street, off Argyle Street.)

Saor do Bhuill free to members
£3 Aoighean £3 non-members
£1 le cairt oileanach /£1 with a student card

Fàilte chridheil oirbh uile!

Fàilte

Fàilte oirbh dhan làrach-lìon aig Comann Gàidhlig Ghlaschu. Bidh an Comann a’ cur air dòigh sreath òraidean a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig agus a’ Ghàidhealtachd, a’ coinneachadh  gach mìos air oidhche Mhàirt ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu aig 7.30f.

Welcome to the Gaelic Society of Glasgow website.  The Society organises a series of talks on a range of subjects relating to Gaelic and Highland life every year, meeting monthly on Tuesday nights in Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 7.30pm.

Programme 2010 – 2011

19  Dàmhair 2010   An Àrd Ollamh Dòmhnall E. Meek 
‘An t-Oll. Urr. Tomas MacCalmain: Dàrna ‘Caraid nan Gàidheal’?’ 

19 October 2010  Professor Donald Meek
‘Rev. Thomas Murchison: The Second ‘Caraid nan Gàidheal’?’
(talk in Gaelic)

16 Samhain 2010   Mgr Cailean MacGhilleathain 
Eachdraidh beatha Chaluim Iain MhicGhilleathain  (Tiotal ri dhearbhadh)

16 November 2010, (talk in Gaelic)

14 Dùbhlachd 2010  Na Caimbeulaich
Clann a’ Ghnìoba – òrain teaghlaich is coimhearsnachd

14 December 2010,  Na Caimbeulaich,  Gaelic Song

18 Faoilleach 2011  Mgr Mark Wringe, Sabhal Mòr Ostaig
‘Gun d’thug i Speis do’n Armunn’ le Iain MacCormaig

18 January 2011, (talk in Gaelic)

15 Gearrann 2011  Mgr Gillebrìde Mac’IlleMhaoil
‘‘Air Fòrladh.”  (Oidhche de dh’ òrain)

15 February 2011, Gilbert MacMillan, South Uist (Men’s Gold Medal Mòd 2004) Gaelic song

15 Màrt 2011 Mgr Raghnall Macille Dhuibh
Naidheachdas Clò Gàidhlig : Gaelic Print Journalism

15 March, Mr Ronald Black, Gaelic Print Journalism

19 Giblean 2011 An Àrd Ollamh Roibeard Ó Maolalaigh, Oithigh Ghlaschu
Tiotal ri dhearbhadh

19 April 2010 Prof. Roibeard Ó Maolalaigh, University of Glasgow
To be confirmed

17 Cèitean 2011 Coinneamh Bhliadhnail  

17 May 2010 AGM

Cosgais: Saor do bhuill. £3 Aoighean.  £1 le cairt oileanach.                                                  

Free to members.  £3 to non-members.  £1 for students.

Ballrachd / Membership
Bliadhna / Annual: £20
Mar theaghlach/ Family: £25
Mar oileanach/ student: £1