Marcas Mac an Tuairneir

Polaris. Bàrdachd is Òrain Ùr

Bidh sinn a’ cur fàilte bhlàth air Marcas Mac an Tuairneir oidhche Dhiardaoin sa tighinn aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Sràid Berkeley, 7.30f. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ri bhith cluinntinn o Mharcas agus an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith còmhla ruinn.

https://www.marcasmac.scot/

Bidh sinn a’ sireadh £5 aig an doras – air no faodaidh sibh ballrachd bliadhnail a ghabhail (saor an asgaidh do dh’oileanaich is sgoilearan).  Tha sinn an dòchas ar faicinn ann an sin!

Àm:7.30f, Diardaoin 24ᵐʰ dhan t-Samhain
Àite:Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 147 Sràid Berkeley, Glaschu G3 7HP
Cànan:Gàidhlig
When:7.30pm, Thursday 24th September
Where:Glasgow Gaelic School, 147 Berkeley St, Glasgow G3 7HP
Language:Gaelic

Curstaidh Dhòmhnallach / Kirsty MacDonald

Dùthchas | Home

Tha sinn a’ tilleadh gu Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu am bliadhna seo, Diardaoin, 27mh dhan Dàmhair, 7.30f.  Cha bhith a’ choinneamh seo ri fhaighinn tro Zoom (ach faodaidh gum bi cuid de na òraidean eile ma cheadaicheas an teicneòlas sin dhuinn).

Tha sinn uabhasach toilichte fàilte a chuir air Curstaidh Dòmhnallach, aon de stiùirichean an fhiolm, a bhios a’ cur clàr ùr na bliadhna air a chasan dhuinn le snas – is i a’ tighinn a bhruidhinn mun fhiolm ùr Dùthchas agus chì sinn an fhiolm cuideachd. Tha fiughar mhòr oirnn gus seo fhaicinn agus tha sinn gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith an làthair.

Bidh sinn a’ sireadh £5 aig an doras – air no faodaidh sibh ballrachd bliadhnail a ghabhail (saor an asgaidh do dh’ oileanaich is sgoilearan).  Tha sinn an dòchas ar faicinn ann an sin!

Àm:7.30f, Diardaoin 27ᵐʰ dhan Dàmhair
Àite:Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, 147 Sràid Berkeley, Glaschu G3 7HP
Cànan:Beurla

We return to Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu this year and our first meeting, Thursday 27th October, 7.30, will not be on zoom (though subsequent meetings might be, technology permitting).  We are delighted to welcome Kirsty MacDonald, one of the directors of the new film Dùthchas / Home.  There will be a screening of the film (which is subtitled), followed by a Q&A with Kirsty.  There will be a £5 admission charge – or else you can take out an annual membership with Comann Gàidhlig Ghlaschu.  We hope you can make it along to our first face to face meeting – we are looking forward to it and a great way to start our new syllabus!

When:7.30pm, Thursday 27th October
Where:Glasgow Gaelic School, 147 Berkeley St, Glasgow G3 7HP
Language:English

Dr Sofia Evemalm-Graham, University of Glasgow

Iona’s Namescape: the dynamics of place-names and place-lore

Bu chaomh leinn fàilte a chur oirbh gun ath choinneamh againn san t-sreath. Bidh an Dr Sofia Evemalm-Graham a’ tadhail oirnn air a’ mhìos seo agus bidh i a’ bruidhinn (ann am Beurla) air a’ cheann gu h-àrd. Chithear fios gu h-ìosal mun cheangal gun choinneamh air Zoom. Tha sinn an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith an làthair.

Àm:7.30f, Diardaoin 17ᵐʰ dhan Mhàrt
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: ri thighinn ron choinneamh
Cànan:Beurla

We look forward very much to welcoming Dr Sofia Evemalm-Graham to the society this month and hearing about the new research on Iona place-names. This month’s talk will be in English. We hope you can join us on Zoom.

When:7.30pm, Thursday 17th March
Where:Via Zoom meeting. Password: Will be posted before the event
Language:English

Dr Danielle Fatzinger

Mr Lachlan Campbell (c.1690×1707): Gaelic glossaries, lost material and the Republic of Letters

Tha sinn air cluinntinn o Danielle nach urrainn dhith tighinn thugainn air adhbharan slàinte – ach tha sinn an dòchas gu faigh sinn air cluinntinn uaipe uaireigin eile.

Tha sinn a’ cur fàilte air Dr Danielle Fatzinger, Oilthigh Ghlaschu, air a’ mhìos seo. Bidh i a’ bruidhinn air a cheann a chithear gu h-àrd, Mgr Lachlann Caimbeul.  Tha sinn an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith còmhla ruinn agus òraid air leth inntinneach againn air fàire.

Àm:7.30f, Diardaoin 20ᵐʰ dhan Fhaoilleach
Àite:Air a chur dheth
Cànan:Beurla

Update: will not be able to proceed with this lecture on Zoom as planned due to illness. We hope, however, to hear from Dr Fatzinger on another occasion.

We are looking forward to our first talk of the New Year. This month our guest-speaker is Dr Danielle Fatzinger, University of Glasgow, talking, on the heading above, Thursday 20th January at 7.30pm.  We hope you can join us for what will be a fascinating and informative talk.

When:7.30pm, Thursday 20th January
Where:Cancelled
Language:English

Catrìona Mhoireach

Murchadh MacPhàrlain, Bàrd Mhealboist

Bi an ath choinneamh de Chomann Gàidhlig Ghlaschu againn oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f.  Bidh Catrìona Mhoireach a’ tighinn thugainn a bhruidhinn air Murchadh MacPhàrlain: Bàrd Mhealboist. Tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr ris an oidhche seo agus tha sinn an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith ann. Chithear fiosrachadh, gu h-ìosal mu ciamar a cheanglas sibh ris a’ Zoom.

Àm:7.30f, Diardaoin 16ᵐʰ dhan Dùbhlachd
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 540424
Cànan:Gàidhlig

Our next lecture, this coming Thursday, will be from Catriona Mhoireach on Bàrd Mhealboist. This lecture will be in Gaelic and we hope you can make it along. Zoom joining details follow below.

When:7.30pm, Thursday 16th December
Where:Via Zoom meeting. Password: 540424
Language:Gaelic

Aonghas MacLeòid

Às a’ Chamhanaich

An ath choinneamh o Chomann Gàidhlig Ghlaschu Diardaoin sa tighinn.  An aire nach urrainn don Dr Emily McEwan a bhith còmhla ruinn mar a bha an dùil ach tha sinn an dòchas gun cluinn sinn bhuaipe an ath bhliadhna. An àite sin bidh Aonghas MacLeòid o Cheap Breatuinn tighinn a’ bhruidhinn ris a’ Chomann mun nobhail grafaig ùr aige, Às a’ Chamhanaich. Tha sinn fada an comain Aonghas airson bhith deònach tighinn thugainn. An dòchas ar faicinn an sin. Bheiribh an aire gur ann aig 8.00f uairean (àm Ghlaschu), oidhche Dhiardaoin sa tighinn (18/11/2021) a bhios a’ choinneamh a’ tòiseachadh, leth-uair a thìde nas tràithe nan àbhaist.

Àm:8.00f, Diardaoin 18ᵐʰ dhan t-Samhainn
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 885137coinneimh
Cànan:Gàidhlig

Our scheduled speaker, Dr Emily McEwan wont be able to make it (though we hope to hear from her next year). Instead, we will be joined next Thursday (18th November) by Aonghas MacLeòid, Cape Breton, who has kindly agreed to step in and will be talking to us, in Gaelic, about his new novel, Às a’ ChamhanaichPlease note the earlier starting time of 8pm (Glasgow time).

When:8.00pm, Thursday 18th November
Where:Via Zoom meeting. Password: 885137
Language:Gaelic

Dr Pàdraig MacAoidh

‘It was lovely to hear the Gaelic.’ Nàdar de, agus sgrìobhadh ann an Lockdown

Seo video de dh’òraid an Dr. Pàdraig MacAoidh aig 22ᵐʰ dhen Ghiblean. Tha caibideilean agus ceanglaichean feumail aig bonn a’ video ma thaghas sibh “SHOW MORE” ma thaghas sibh “Watch on YouTube” an toiseach.

Video of Dr. Peter Mackay on the 22nd of April. You can get at the chapters and useful links at the bottom of the video by clicking on “SHOW MORE” if you select “Watch on YouTube” first.

Colmcille @ 1500 

Òraidean mar chuimhneachan air Colmcille, 1500 an dèidh a bhreith. Feasgar ann an Gàidhlig agus ann an Gaeilge.

Bidh feasgar sònraichte againn airson Bliadhna Chaluim Chille a chomharrachadh le òraidean sa Ghàidhlig ’s Gaeilge. Mòran taing do Chonradh Na Gaeilge ’s dhan Lòchran airson am feasgar seo a chur ri chèile còmhla rinn.

An Dr Geraldine Parsons, (O. Ghlaschu), Colm Cille agus Fionn mac Cumhaill: spéis sa naomh sa Luath-Fhiannaíocht (an Gaeilge) 

An Dr Brian Lacey, Colmcille: An Oidhreacht Seandálaíochta (an Gaeilge) 

An t-Oll. Lillis Ó Laoire, Colmcille i mBéaloideas na hÉireann le béim speisialta ar Thír Chonaill (an Gaeilge)

An Dr Aonghas MacCoinnich (O. Ghlaschu), Ceanglaichean Ruairidh Mòr MhicLeòid na Hearadh ri Èirinn, c. 1590-1626 (ann an Gàidhlig)

Màrtainn Mac an t-Saoir, Tobar an Dualchais: MacMhuirich Stadhlaigearraidh am beul nan Daoine (an Gàidhlig)

An t-Oll. Conchúr Ó Giollagáin (O. G. is nan E.), Dìleab gun dùil: Sìobhaltachd nan Gàidheal 1500 bliadhna air adhart bho linn Cholm Cille (ann an Gàidhlig) 

Àm:2:00f – 5:00f, DiSathairne 2ⁿᵃ dhen Dàmhair
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 409654
Cànan:Gàidhlig ’s Gaeilge

Clàr-ama is geàrr-chunntasan:

Dr Silke Stroh

Coimhearsnachd Waipu: Imreachd, fèin-aithne agus cuimhne thar-nàiseanta bhon 19mh linn chun an latha an-diugh

Dealbh dhan t-Urr. Tormod MacLeòid (1780-1866), ministear Waipu, a chaidh a dhèanamh
le Charles Heaphy (1820-88). Dealbh air thasgadh an Auckland. Dealbh agus fios air thogail bho
Wikipedia.

Dìreach mar chuimhneachan gum an ath òraid againn, an òraid mu dheireadh san t-sreath, oidhche Dhiardaoin sa tighinn, 7.30f, on Dr Silke Stroh a bhios a’ tadhal oirnn a bhruidhinn mun chuspair gu h-àrd. Tuilleadh fiosrachaidh air na faidhlichean gu h-ìosal. Tha sinn a’ dèanamh fiughar mhòr ro òraid Silke agus gu mòr an dòchas gun urrainn dhuibh a bhith cuide ruinn.

Àm:7.30f, Diardaoin 20ᵐʰ dhan Chèitdean
Àite:Coinneamh tro mheadhan Zoom. Facal-faire: 898256
Cànan:Gàidhlig

Just a reminder that our next lecture will be at the usual time on Thursday when we will host a lecture from Dr Silke Stroh who will lecture (in Gaelic) on the topic outlined above. More details below and we hope to see you there.

When:7.30pm, Thursday 20th May
Where:Via Zoom meeting. Password: 898256
Language:Gaelic